Καλ?ς ?ρθατε στο Bluedropship.com
Το Bluedropship.com ε?ναι ?να πρ?γραμμα που δημιουργ?θηκε ειδικ? για τους εμπ?ρους λιανικ?ς οι οπο?οι δεν θ?λουν να επενδ?σουν σε στοκ ? δεν ?χουν φυσικ? χ?ρο για την αποθ?κευση των προ??ντων. Εμε?ς φροντ?ζουμε για την αποστολ? του πακ?του ?μεσα στους πελ?τες σας, εξοικονομ?ντας για σας χρ?νο και χρ?μα.
Π?ς λειτουργε?;
Ε?ναι πολ? απλ?! Το μ?νο που θα πρ?πει να φροντ?σετε ε?ναι η π?ληση του προ??ντος απευθε?ας απ? την ιστοσελ?δα σας αγνο?ντας την αποθ?κευση του και την ακ?λουθη μεταφορ? του. Απλ? φροντ?στε να κ?νετε σωστ? προβολ? και τη χρ?ωση των παραγγελι?ν, στη συν?χεια μας στ?λνετε τα στοιχε?α του πελ?τη και εμε?ς φροντ?ζουμε για τα υπ?λοιπα.
Διαλ?ξτε οποιοδ?ποτε προ??ν απ? τον κατ?λογ? μας
Πουλ?στε το προ??ν κ?νοντας τη χρ?ωση εκ των προτ?ρων και στε?λτε μας τις παραγγελ?ες
Εμε?ς αναλαμβ?νουμε να το στε?λουμε στον πελ?τη
Εσε?ς το επιλ?γετε
Εσε?ς το πουλ?τε
Εμε?ς το στ?λνουμε
Κ?ρια οφ?λη
  • Ξεχ?στε το κ?στος διαχε?ρισης και αποθ?κευσης.
  • Εφοδιαστικ?ς ?λεγχος, θα ελ?γχει ?λες τις αποστολ?ς σας μ?σω των tracking numbers που θα σας διατ?θενται με κ?θε παραγγελ?α.
  • Π?ληση προ??ντων με αποδεδειγμ?νη ποι?τητα και υψηλ? ποσοστ? αποδοχ?ς με την υψηλ?τερη απ?δοση της επ?νδυσης στον ανταγωνισμ?.
  • Δυνατ?τητα να χρησιμοποι?σετε οποιοδ?ποτε υλικ? μ?ρκετινγκ, εικ?νες ? κε?μενα ?λων των δικτυακ?ν τ?πων που σχετ?ζονται με τα προ??ντα.
  • Θα λαμβ?νετε τα χρ?ματα εκ των προτ?ρων και ?τσι θα αποφ?γετε κ?θε ε?δους εξαπ?τηση.
  • ?λα τα προ??ντα αποστ?λλονται με διακριτικ?τητα.
  • Κ?νουμε αποστολ?ς σε ?λο τον κ?σμο.
  • Επωφεληθε?τε απ? το σ?στημα dropship, θεωρε?ται μ?α απ? τις κορυφα?ες μεθ?δους εμπορ?ουστο διαδ?κτυοy
  • Δυνατ?τητα π?ληση στο Ebay
Ε?ναι η πρ?τη φορ? που δουλε?εται με ?να πρ?γραμμα Drop Ship?
Επισκεφθε?τε το τμ?μα μας των Συχν?ν Ερωτ?σεων και στη συν?χεια επικοινων?στε με ?ναν απ? τους Sales Managers μας.